Home Regler och villkorEnstaka sida

Regler och villkor

Villkor för deltagande

Villkor för deltagande i tävlingen ”Halvseklets ViktVäktare” (nedan kallad ”tävlingen”)

 1. Arrangör och tävlingsperiod

Tävlingen arrangeras av WW ViktVäktarna, WW Nordics AB, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö (nedan kallade ”WW ViktVäktarna” ). 

Halvseklets ViktVäktare börjar i oktober 2022 och slutar den 27 november 2022 (hädanefter ”tävlingsperiod”). Anmälan är öppen till och med den 23 oktober 2022. Finalisterna utses mellan den 23 oktober och den 30 oktober 2022. Omröstningen är öppen mellan den 7 november 2022 och den 20 november 2022. Vinnaren presenteras senast den 27 november 2022. 

 1. Allmänt

Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren dessa Villkor för deltagande och erkänner dem som bindande.

WW ViktVäktarna förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som bryter mot dessa Villkor. Dessutom förbehåller sig WW ViktVäktarna rätten att, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utkräva skadestånd från alla personer som försöker avbryta tävlingen eller skada, manipulera eller förstöra någon av de webbplatser eller applikationer som används för tävlingen.

Eventuella frågor, kommentarer eller klagomål ska skickas direkt till WW ViktVäktarna via info@viktvaktarna.se.

 1. Deltagande och vinst
  1. Deltagande

Deltagare måste ha ett e-postkonto, internetåtkomst och tillgång till en iOS- eller Android-smartphone eller en kompatibel mobil enhet eller dator för att delta i tävlingen.

Tävlingen är öppen för alla som är minst 18 år, har sin hemvist i Sverige och som genomgått en hälsoresa med WW ViktVäktarna mellan 1972 till 2022 och som idag har en hälsosam vikt. Sex finalister utses av en jury bestående av representanter från WW ViktVäktarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Den slutgiltiga vinnaren utses genom röstning på WW ViktVäktarnas hemsida.

Anställda hos WW ViktVäktarna och företag anslutna till WW ViktVäktarna och deras familjer, samt anställda på företag och byråer som är eller var involverade i planering, organisation och genomförande av tävlingen är uteslutna från deltagande. Deltagande i någon annans namn är inte tillåtet.

Deltagande i tävlingen är möjligt via mittviktvaktarna.se

Bidragen (kombination av bild och text) får inte innehålla något olagligt innehåll såsom förolämpningar, falska fakta, konkurrens, varumärkes- eller upphovsrättsbrott.

De sex finalisterna ombeds att skicka in foto motsvarande ett porträtt eller profilbild, som kommera att publiceras på WW ViktVäktarnas hemsida, samt i sociala medier så som Instagram och Facebook. 

 1. Vinst

Första (1) pris är ett presentkort motsvarande 5000 SEK. Alla finalister  erhåller ett pris i form av en WW ViktVäktarna märkt ryggsäck med WW ViktVäktarna produkter motsvarande ett värde av ca 800 SEK.

En jury bestående av WW ViktVäktarna representanter, kommer att välja ut finalisterna från gruppen av anmälda tävlingsbidrag. Vinnaren kommer att utses i en omröstning på WW ViktVäktarnas hemsida, mittviktvaktarna.se.

Deltagaren samtycker till att om hen utses till finalist kommer hens namn, bild, och delad information att publiceras på sociala nätverk som Instagram, Facebook mfl. Ett anspråk på publikationen finns inte.

Vinnaren tillkännages efter tävlingens slut, dock senast 27 november 2022. Finalisterna och vinnaren erhåller vinsten via post eller e-post.

Vinnarna kommer att meddelas via e-post eller telefon. 

Om vinnaren eller finalisten inte kan kontaktas, eller om hen inte gör anspråk på ett pris inom 20 dagar efter meddelandet om detta, förbehåller sig WW ViktVäktarna rätten att dra tillbaka priset från vinnaren eller finalisten och utse en ny vinnare.

Det är inte möjligt att hämta ut eller betala ut priset kontant. Eventuell skatt på grund av vinst i tävlingen, betalas av vinnaren. 

 1. Bildrättigheter

Genom att acceptera Villkoren för deltagande och skicka in ett foto, garanterar deltagaren; att hen är ägare till alla rättigheter till bilden som skickats in till tävlingen. I synnerhet garanterar hen att alla nyttjanderätter och tillhörande upphovsrätter, samt andra rättigheter har iakttagits och alla nödvändiga rättigheter för användning och avslöjande har beviljats.

Deltagaren ansvarar för att bilden inte utlöser några andra klagomål och inte bryter mot gällande lag. I synnerhet, men inte uteslutande, garanterar deltagaren att respektera rättigheterna för alla personer och, i förekommande fall, platser som visas på bilden, i synnerhet rätten till sin egen bild. Deltagaren bekräftar att motsvarande upphovsrättigheter och nyttjanderätter finns i alla förevarande fall. 

Endast tävlingsbidrag som inte bryter mot någon lag är välkomna i tävlingen. I synnerhet är rasistiska, våldsamma, politiskt extremistiska, sexistiska, diskriminerande eller på annat sätt kränkande publikationer inte tillåtna, liksom sådana som förolämpar, förtalar, hotar eller verbalt nedsätter andra människor, etniska grupper eller religiösa övertygelser.

Deltagaren bekräftar att huruvida fotografiet ska publiceras eller inte som en del av tävlingen är efter WW ViktVäktarnas eget gottfinnande. Deltagaren har inte rätt till någon ersättning om WW Viktväktarna bedömer att utesluta dennes tävlingsbidrag.

Deltagaren ger WW ViktVäktarna en vederlagsfri, icke-exklusiv, överlåtbar rätt att använda det uppladdade bildmaterialet, utan geografiska eller tidsmässiga begränsningar. Dessutom får WW ViktVäktarna rättigheterna att redigera (särskilt elektronisk bildbehandling i onlinenärvaro), samt duplicera bilden. Deltagare ger WW ViktVäktarna rätten att publicera deltagares namn och kommentarer på bilden i online- och tryckt publikation.

 1. Dataskydd

Vi skyddar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (nedan GDPR). Ytterligare information finns i slutet av dessa Villkor för deltagande samt på vår hemsida under Personuppgiftspolicy. 

 1. Ansvarsbegränsning

WW ViktVäktarna har obegränsat ansvar om de uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet orsakar skador för en deltagare i förhållande dessa Villkor. 

WW ViktVäktarna ansvarar endast för ringa vårdslöshet i händelse av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. En väsentlig avtalsförpliktelse i den mening som avses i denna klausul är en förpliktelse vars fullgörande är väsentligt för fullgörandet av avtalet och vars fullgörande avtalsparten därför regelbundet kan förlita sig på.

WW ViktVäktarna är aldrig ansvariga för (i) Deltagarens bristande kommersiella framgång, förlust av vinst och indirekt skada (ii) skador som WW Viktväktarna med normal försiktighet inte skulle kunnat förutse. 

Ansvarsbegränsningarna gäller också i tillämpliga delar för anställda och ställföreträdare för WW ViktVäktarna.

WW ViktVäktarnas eventuella ansvar för givna garantier och för anspråk baserade på produktansvarslagen (1992:18) förblir opåverkade av ovan.

 1. Avbrytande av tävlingen samt uteslutande av deltagare

WW ViktVäktarna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen om ett korrekt genomförande av tekniska skäl inte är möjligt, det utan att deltagaren kan göra några anspråk mot WW ViktVäktarna till följd av detta.

WW ViktVäktarna förbehåller sig även rätten att utesluta enskilda deltagare från tävlingen om de bryter mot dessa villkor för deltagande eller påverkar tävlingens gång på ett otillåtet sätt.

 1. Övrigt

Om någon av dessa bestämmelser skulle vara eller bli ogiltiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna förbli opåverkad.

WW ViktVäktarna förbehåller sig rätten, i händelse av en naturkatastrof, krig, civil eller militär tvist, force majeure, eller varje faktisk eller förväntat brott mot någon tillämplig lag eller förordning, eller någon annan händelse utanför WW ViktVäktarnas kontroll, utan föregående meddelande avbryta eller ändra tävlingen eller avstå från eller ändra dessa villkor. Eventuella ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt.

Dataskyddsförklaring:

Med denna dataskyddsförklaring informerar vi dig om vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig

är enligt GDPR:

WW Nordics AB

Hyllie Boulevard 17,

215 32 Malmö

Tel.: 010-110 43 43

E-post: info@viktvaktarna.se 

Dataskyddsombud

Du kan kontakta företagets dataskyddsombud enligt följande:

info@viktvaktarna.se

Föremål för dataskydd

WW Nordics AB (“WW”, “vi”, “oss”, “vår”) organiserar Halvseklets ViktVäktare, där du kommer att bli ombedd att ange följande personuppgifter: ditt namn, din bild, din e-postadress och önskad leveransadress i Sverige.

Behandling av personuppgifter

Vi försäkrar dig att vi använder dina personuppgifter som gjorts tillgängliga för oss uteslutande för de ändamål som förklaras i Villkoren för deltagande. Den rättsliga grunden för sådan behandling är artikel 6 (1) (a & b) GDPR.

Radering av personlig information

Vi kommer att radera eller anonymisera din personliga information så snart den inte längre behövs för de syften för vilka vi samlade in eller använde den i enlighet med Villkoren ovan. För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: info@viktvaktarna.se

Den berörda personens rättigheter

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst;

att på begäran få information om de personuppgifter som rör dig som vi har behandlat. Det kan ske inom ramen för artikel 14 & 15 GDPR, även kallad ”rätt till information” och “rätt till tillgång”,

att kräva omedelbar rättelse eller komplettering av personuppgifterna om dig om de är felaktiga eller ofullständiga. Det kan ske inom ramen för artikel 16 GDPR, även kallad,  ”rätt till rättelse”,

att under de villkor som beskrivs i artikel 17 GDPR kräva radering av de personuppgifter som rör dig, även kallad ”rätt till radering”,

att kräva av oss begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR och att invända mot vissa typer av behandling, även kallad ”rätt till begränsning av bearbetning” och att ”invända” och

att ta emot deras data i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och/eller att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig, även kallad ”rätt till dataportabilitet”.

De rättigheterna listade ovan är inte en uttömmande lista för alla rättigheter du som registrerad har enligt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om dina rättigheter kan bl.a. hitta på www.imy.se

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägde rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är:

Integritetsskyddsmyndigheten,

Box 8114,

104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se